PoTD

Tập hợp những bức ảnh của ngày (Photo of the Day) của Nhóm Vietnam Street Photography, theo từng tháng.