lễ hội truyền thống

Cuộc thi ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam”, từ ngày 21/01 đến 14/02/2017.